Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pia, 10-17 hod.)
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Dopravu máte ZADARMO
  1. Úvod
  2. Novinky
  3. Pravidlá FB súťaže
Pravidlá FB súťaže
13.05.2020
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže facebook stránke Bullgen.sk
I. VYHLASOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ SÚŤAŽ
1. Spoločnosť AnimalGen s.r.o., IČO 52594912 prevádzkovateľ portálu www.BullGen.sk (ďalej len usporiadateľ súťaže)
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
1. Účelom súťaže je Propagácia.
2. Predmetom súťaže je Zodpovedanie súťažnej otázky v komentári príspevku na sociálnej sieti informujúcom o vyhlásení súťaže.
III. LEHOTA SÚŤAŽE
1. Súťaž trvá odo dňa zverejnenia súťažného príspevku na sociálnych sieťach od 15.05.2020 do do 31.05.2020 vrátane. Zapojiť sa možno do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, sprostredkovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie súťažnú otázku v komentári príspevku na sociálnej sieti informujúcom o vyhlásení súťaže.
4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook/ Instagram voči nemu nemá žiadne záväzky.
V. CENY V SÚŤAŽI A ICH ZDANENIE
1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať jednu z nasledovných cien (podľa výberu víťaza):
  1. Tričko značky PIT DOG WEAR
  2. Šiltovka značky PITBULL WEST COAST
  3. Odporový padák FIREPAW
  4. BULL pokladnička 
(ďalej len ako „cena“)
2. V zmysle ustanovenízákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmyslezákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE
1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.
2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci sprostredkovateľa súťaže.
3. Vyžrebovaný bude jeden výherca ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní správou na sociálnej sieti, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční v mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
2. Vyhlasovateľ a sprostredkovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ alebo sprostredkovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ a sprostredkovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu I) tohto Článku štatútu.
4. Vyhlasovateľ ani sprostredkovateľ súťaže nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
5. Vyhlasovateľ a sprostredkovateľ súťaže vyhlasujú, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom / Instagramom a nie je s ňou nijako spojená.
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
Kontakty
Zákaznícka podpora BullGen.sk
(Po-Pia, 10-17 hod.)
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk